Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Vypracování projektové dokumentace na výstavbu vrátnice v areálu KŘP hl. m. Prahy, Ďáblická 510, Praha 8
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 71000000-8
Jednotka: Různé
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Zpracování projektové dokumentace v rozsahu specifikace příslušných příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, pro:
a) vydání rozhodnutí o umístění staveb (objekt vrátnice a napojení na inženýrské sítě),
b) vydání stavebního povolení pro soubor staveb,
c) dokumentace pro provádění staveb, vč. zadávací projektové dokumentace k účelu výběru zhotovitele,
d) dokumentace bouracích prací;
Zpracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dále je požadováno projednání s:
a) ÚMČ Praha 8 – odbor stavební,
b) ÚMČ Praha 8 – odbor životního prostředí,
c) ÚMČ Ďáblice.

• Dispoziční řešení nového stavebního objektu - budova:
Kancelář, šatna, sociální zázemí a kuchyňka

• Specifické požadavky na vybavení nového stavebního objektu - budovy:
Zdroj pro vytápění a teplou užitkovou vodu bude z plynového kombinovaného kotle (umístěného vně stavby).
• Na zhotoviteli projektové dokumentace je dále požadována aktivní účast při realizaci stavby (autorský dozor) a dále při uvedení stavebního díla do užívání (před vydáním kolaudačního rozhodnutí/ souhlasu) a aktivní účast při reklamaci možných vad stavebního díla.
Dále viz Zadávací dokumentace - Výzva k podání nabídek
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět