Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel pro období let 2015-2018
Odesílatel Šárka Nováková
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo vnitra [IČO: 00007064]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.01.2015 11:54:14
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Vážený uchazeči,
k Vaší žádosti o dodatečné informace sděluji.
Dodatečný dotaz:

Jako Uchazeč o nadlimitní veřejnou zakázku uveřejněnou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v IS VZ US pod evidenčním číslem VZ 404599 a Č. j. MV 137690-6/VZ-2014 z 19. 12. 2014 a vedenou pod názvem „Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel pro období let 2015-2018“, Vás tímto žádáme o dodatečnou informaci. .Zadavatel požaduje dle Přílohy č. 1 B (technická specifikace A4) u dvou typů vozidel provedení karoserie KOMBI (14 a 35 ks

Dotaz
Výrobní program uchazeče zahrnuje několik modelů s různými provedeními karoserie. Vzhledem k rozmanitosti modelů dochází k částečnému prolínání mezi typy karoserií a jejich označování a skutečnému provedení a způsobu užití vozidel.
Pokud se bude definovat vůz podle Směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2007/46/ES ze dne 5. 9. 2007, kterou se stanoví technické podmínky pro rozlišení jednotlivých druhů karosérií a stanoví se rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, pak by mělo podle přílohy k této Směrnici platit, že karoserie typu KOMBI je utvořena prodloužením zadní části karoserie vozidla typu HATCHBACK umožňující kombinovaný převoz osob a nákladu, záď je otevíratelná v celé své ploše s panty umístěnými u střechy vozidla a vůz disponuje 4 sloupky karoserie (A až D).
Vzhledem ke svému výrobnímu programu Uchazeč hodlá k této části VZ nabídnout model, který provedením karoserie fakticky splňuje veškeré požadavky na typ KOMBI, nicméně v technickém průkazu vozidla je uvedeno HATCHBACK.
Dotaz: Je možné k této části VZ nabídnout vůz splňující požadavky na typ karoserie KOMBI s tím, že v technickém průkazu bude uveden typ HATCHBACK bez rizika vyloučení Uchazeče?Odpověď centrálního zadavatele:
Pokud centrální zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci vozidlo typu KOMBI, je uchazeč povinen nabídnout vozidlo požadovaného typu dle technického průkazu.
Za centrálního zadavatele
Ing. Šárka Nováková