Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Provedení rekonstrukce komunikací v areálu PMJ Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Ďáblická 510, Praha 8
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 45200000-9
Jednotka: Různé
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Areál PMJ Praha 8, Ďáblická 510 – rekonstrukce areálových komunikací - v rozsahu cca 900 m² v rozsahu sejmutí původního živičného povrchu a podloží, provedení nového zhutněného podloží komunikace pro únosnost vozidel do 12 tun a položení nového živičného povrchu.
Vymezení veřejné zakázky:
• Odstranění a odvezení k recyklaci povrchu stávající areálové komunikace
• Částečné odtěžení podloží do potřebné hloubky a provedení rovinné úpravy pláně pro novou skladbu podloží komunikace
• Provedení jejího zhutnění.
• Provedení nové zhutněné skladby podloží komunikace pro únosnost vozidel do 12 tun.
• Strojní položení nové balené živičné vrstvy.
• Hranice komunikace bude ohraničena nově osazenými silničními obrubníky vsazenými do betonové vrstvy.
• Provedení barevného vodorovného značení komunikace dle požadavku investora.
• Celkový objem stavebních prací: 540 m³
• Celková rekonstruovaná plocha : 900 m2
• Ocenění prací bude provedeno do vlastního specifikačního listu.
• Práce budou probíhat za provozu areálu.
• Dodavateli bude zadavatelem poskytnuta součinnost při realizaci prací - uzávěra části areálu, kde bude probíhat rekonstrukce komunikace.
Dále viz Zadávací dokumentace - Výzva k podání nabídek.
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět