Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav vícehodinových cel v objektu KŘP hl. m. Prahy Kongresová 1666/2, Praha 4
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 71000000-8
Jednotka: Různé
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková nabídková cena
Bližší popis:
(nepovinné)
Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Zaměření stávajícího stavu a následné vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení, provádění stavby, vč. zpracování zadávacích podkladů pro vyhlášení veřejné zakázky, projednání podmínek pro realizaci a užívání díla, podání žádosti příslušnému stavebnímu úřadu, realizace autorského dozoru při provádění stavebního díla „Stavební úpravy vícehodinových cel v objektu KŘP hl. m. Prahy Kongresová 1666/2, Praha 4“.
Specifikace požadovaných prací:
• zaměření skutečného stavu;
• zpracování projektové dokumentace v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby;
• aktivní účast ve stavebním řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním řádu („stavební zákon“), vč. projednání podmínek pro realizaci stavebního díla a následného užívání stavebního díla (před vydáním stavebního povolení);
• aktivní účast při podání žádosti příslušnému stavebnímu úřadu;
• zpracování zadávacích podkladů pro vyhlášení výběrového řízení na stavební práce – realizaci stavby;
• provádění autorského dozoru v rámci realizace stavebního díla;
• aktivní účast při uvedení stavebního díla do užívání (před vydáním kolaudačního rozhodnutí/ souhlasu);
• aktivní účast při reklamaci možných vad stavebního díla
Dále viz zadávací dokumentace - Výzva k podání nabídek
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: 1 nepřekročitelné číselné minimum

5 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět