Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Realizace instalace elektrického vedení-ŠB
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 45310000-3
Jednotka: Projekt
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Jedná se o rekonstrukci vnitřní rozvodů NN, bez osvětlovacích těles pro objekt pavilonu „školské budovy“ v areálu VPŠ a SPŠ MV V Praze, Pod Táborem 102/5 190 24 Praha 9 jako rekonstrukci stávající instalace v níže uvedeném rozsahu (více technická zpráva):
- Úprava hlavního rozváděče v rozvodně, bez úpravy hlavního jištění a požadavku na navýšení spotřeby,
- Výměna stávajících okruhových rozváděčů podlaží a technického zařízení (výměník)
- Páteřní rozvody (HDV) z RH do okruhových rozváděčů jednotlivých podlaží
- Rozvody vnitřní elektroinstalace pavilonu
- Napojení zařízení slaboproudu
- Zásuvkové okruhy pro údržbu, provoz vč. PC techniky
- Ovládání osvětlení celého objektu
- Veškerá nová elektroinstalace bude vedena v instalačních žlabech, části schodiště budou uloženy v podhledu a konstrukci stěny, provedení s uložením do CHÚC (bezhalogenové kabely)
Stavební (montážní) práce se požadují kompletní, tj. včetně demontáže a ekologické likvidace starého zařízení (stávajícího zařízení), veškeré dopravy a manipulace, instalace nového zařízení, včetně instalačního materiálu, provedení nastavení (regulace), vyhotovení výchozí revizní zprávy na veškeré nové rozvody a ostatní nová zařízení uvedení do provozu, případně zaškolení personálu, pokud to bude nutné.
Odchylky od PD:
1/ Nebudou použity dělené kabelové kanály š. 140x50mm (pro elektro a slaboproud), ale pouze nedělené 90x50 mm (jen pro elektro).
2/ Nebudou osazována žádná nová osvětlovací tělesa, ač jsou ve výkresové dokumentaci jednotlivých podlaží uvedena. Tudíž nebude ani prováděna demontáž a likvidace těles stávajících.
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět