Formulář 51 - Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh

Název formuláře Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7551011094098


1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Adresa:
Nad štolou 936/3
Obec:
Praha 7
PSČ:
170 34
Stát:
CZ
Kontaktní údaje:
Telefon:
+420 974816722
K rukám:
Pavla Bajcarová
       
E-mail:
vezak@mvcr.cz
Fax:
+420 974816849
Internetová adresa (ve vhodných případech)
Obecná adresa veřejného zadavatele/sektorového zadavatele (URL):
http://www.mvcr.cz
Adresa profilu zadavatele (URL):
https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html

2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČÍNNOSTI

 
včetně jejich organizačních složek
 
Veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů
 

3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI SEKTOROVÉHO ZADAVATELE

 

4) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH

4.1) Toto zrušení se týká
(a) veřejné zakázky na
 
 
     
     
     
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem
Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel na alternativní palivo CNG (Commpressed Natural Gas) pro období let 2015-2018
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh
Automobily na alternativní palivo CNG silniční osobní v běžném obchodním provedení. Kategorie automobilů budou konkretizovány v zadávací dokumentaci. Předpokládaný celkový počet automobilů je 370 kusů za 4 roky.
Veřejná zakázka bude vyhlášena jako otevřené zadávací řízení s uzavřením rámcové smlouvy s jedním uchazečem.
4.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
34110000-1
 
Další předměty
 
 
 
 

5) DRUH ŘÍZENÍ

5) Druh zadávajícího řízení veřejné zakázky
 
 
 
 
 
 
 

6) UKONČENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH ZRUŠENÍM

6.1 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v IS VZ pod evidenčním č.:
494098
dne:
08/10/2014 (dd/mm/rrrr)
6.2 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č.
dne:
(dd/mm/rrrr)
6.3 Veřejná zakázka je rozdělena na části
 
6.4 Jde o
 
 
6.5 Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
§ 84 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných zakázkách - ve stanovené lhůtě pro podání nabídek byly centrálnímu zadavateli doručeny nabídky čtyř uchazečů. V rámci posouzení nabídek byli tři uchazeči za zadávacího řízení vyloučeni, neboť jejich nabídky byly v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci. Vzhledem k tomu, že k hodnocení zbyla pouze jedna nabídka, centrální zadavatel je povinen podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných zakázkách zadávací řízení zrušit.

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
26/02/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh