Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011042055


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Záchranný útvar HZS ČR
Identifiakční číslo:
75152304
Poštovní adresa:
Opavská 771/29
Obec:
Hlučín
PSČ:
748 01
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Záchranný útvar HZS ČR, Opavská 771/29, 748 01 Hlučín
Tel.:
+420 950749331
K rukám:
Pavel Kubeš
       
E-mail:
pavel.kubes@zu-hlucin.izscr.cz
Fax:
+420 950749001
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
https://www.hzscr.cz/hlucin
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_56.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Automobil nákladní - nosič kontejneru
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Záchranný útvar HZS ČR, Opavská 771/29, 748 01 Hlučín
Kód NUTS
CZ080
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Dodávka 1 ks automobilu nákladního - nosiče kontejneru
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
4 132 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
34144210-3
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

V souladu s § 86, odst. 2, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uveřejňuje zadavatel odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení.
„Automobil nákladní – nosič kontejneru“
a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
Hlavním cílem veřejné zakázky je zvýšení mobility a akceschopnosti ZÚ HZS ČR,
který je jednou ze základních složek IZS na území ČR, v případě mimořádných událostí a zlepšení připravenosti ZÚ HZS ČR v rámci IZS na různé mimořádné události. Zajištěním vyšší akceschopnosti a mobility ZÚ HZS ČR budou vytvořeny hmotné podmínky pro zvýšení kvality veřejné služby, která je poskytována občanům ČR a ke zlepšení připravenosti ZÚ HZS ČR (a HZS ČR) v rámci IZS na mimořádné události.

b) Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks automobilu nákladního – nosiče kontejnerů

c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Dodávkou 1 ks automobilu nákladního – nosiče kontejnerů dojde k doplnění techniky zadavatele, mezi jehož hlavní úkoly patří v souladu se zákonem č. 260/2008 Sb., plnění mimořádných úkolů hasičského záchranného sboru, zejména pak záchranné, vyprošťovací a likvidační práce při mimořádných událostech. Doplněním stávající techniky o novou dojde k navýšení možností efektivní zásahové činnosti ZÚ HZS ČR při odstraňování následků povodní, sesuvů půdy, demolic rizikových objektů a dalších, kdy je nutná přeprava suti, zeminy a dalšího sypkého materiálu. Zároveň dojde ke zvýšení efektivity, bezpečnosti a zkrácení doby potřebné k nasazení sil a prostředků zadavatele v postižených oblastech a ke zvýšení schopnosti zadavatele efektivně plnit úkoly v rámci IZS vedoucí ke zvyšování bezpečnosti obyvatelstva.

d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je do konce roku 2016.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
https://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
https://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
https://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
11/07/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh